Riktlinjer visselblåsartjänst

Fasadgruppen strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Fasadgruppens värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns Fasadgruppens Visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Vad kan anmälas?

 • Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat:
 • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings-och skattelagstiftning,
 • en intressekonflikt mellan en anställd och Fasadgruppen eller
 • andra allvarliga oegentligheter som rör Fasadgruppens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan, ska ärende rapporteras enligt Fasadgruppens interna riktlinjer, policys eller rutiner. Allmänna klagomål och missnöjen ska dock inte rapporteras via detta system utan till närmaste chef, fackligt ombud eller HR.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Fasadgruppens samtliga bolag. Även aktieägare, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag kan använda systemet. Leverantörer, kunder och allmänheten kan också använda kanaler, men skyddas av samma repressalieskydd som ovan nämnda.

Hur görs en anmälan?

 • Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Fasadgruppens organisation eller koncernledningen.
 • Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsning-ärenden, se nedan.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som Fasadgruppensandra policys, riktlinjer och rutiner anger.

Rapporteringsverktyget

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

 • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
 • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Rapporteringskanaler

2Secure tillhandahåller två kanaler för ärendehantering; webb eller telefon.
Ange företagskoden: JRD430

Webb: wb.2secure.se
Telefon: 077-177 99 77

Fasadgruppen strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Fasadgruppens värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns Fasadgruppens Visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Vad kan anmälas?

 • Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat:
 • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings-och skattelagstiftning,
 • en intressekonflikt mellan en anställd och Fasadgruppen eller
 • andra allvarliga oegentligheter som rör Fasadgruppens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan, ska ärende rapporteras enligt Fasadgruppens interna riktlinjer, policys eller rutiner. Allmänna klagomål och missnöjen ska dock inte rapporteras via detta system utan till närmaste chef, fackligt ombud eller HR.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Fasadgruppens samtliga bolag. Även aktieägare, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag kan använda systemet. Leverantörer, kunder och allmänheten kan också använda kanaler, men skyddas av samma repressalieskydd som ovan nämnda.

Hur görs en anmälan?

 • Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Fasadgruppens organisation eller koncernledningen.
 • Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsning-ärenden, se nedan.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som Fasadgruppensandra policys, riktlinjer och rutiner anger.

Rapporteringsverktyget

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

 • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
 • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Rapporteringskanaler

2Secure tillhandahåller två kanaler för ärendehantering; webb eller telefon.
Ange företagskoden: JRD430

Webb: wb.2secure.se
Telefon: 077-177 99 77

Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Fasadgruppens interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Om det lagstadgade meddelarskyddet
Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering. Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet. Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).